DSGH's udvalg

Udvalgenes medlemmer udpeges af bestyrelsen, der også skriver udvalgets kommissorium 

Kommissorium for DSGH’s Udvalg for Speciallægeuddannelsen Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi

FA pdf  Kommissorium (PDF)
Ida Vind (2014 & 2018 & 2022) (formand)Hvidovre Hospital
Bo Søndergaard (2017) (Hovedkursusleder)Hvidovre Hospital
Trine Boysen (2021) (PUF udd.Region Øst)Hvidovre Hospital
Jens Frederik Dahlerup (2012) (PUF udd. Region Nord)
Jens Frederik Dahlerup (2012) (PUF udd. Region Nord)Aarhus Universitetshospital
Anne Marie Høeg Hansen (2019) (PUF vidd.udd.Syd)Odense Universitetshospital
Anders Dige (2017)Aarhus Universitetshospital
Astrid Naver (2020)Sjællands Universitetshospital, Køge
Bent Jakobsen (2018)Aalborg Universitetshospital
Anders Berg Lødrup (2018)
Anders Berg Lødrup (2018)Aarhus Universitetshospital
David Finsen (2019)Odense Universitetshospital

Formål 

Udvalgets opgave er at vedligeholde og fremme den gastroenterologiske og hepatologiske uddannelse i Danmark. Udvalget skal sikre, at der i Danmark er gastroenterologi og hepatologi på højt internationalt niveau. Udvalget skal medvirke til at definere indholdet i speciallægeuddannelsen 

Arbejdsområder 

Udvalgets arbejdsområder omfatter: 

 • Løbende revurdering og opdatering af målbeskrivelsen og porteføljen til speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi og sikreformidling heraf til medlemmer og myndigheder 
 • Sikre en opdateret faglig profil for specialet 
 • Deltage i planlægning af nationale uddannelsestilbud – hvor det er relevant 
 • Sikre et nært samarbejde med det af DSGH nedsatte Endoskopiudvalg samt Ultralydsudvalg 
 • I samarbejde med DSGHs Forskningsudvalg at etablere et kursus i forskningstræning. Kurset skal udbydes til læger i specialets hoveduddannelse samt eventuelt til uddannelsessøgende i tilgrænsende specialer 
 • Udvalget skal orientere sig om evt. Inspektorrapporter indenfor specialet  

 Udvalget skal sikre, at der på DSGH’s hjemmeside er: 

 • Den senest opdaterede version af specialets målbeskrivelse, portefølje og faglige profil 
 • Tilgængeligt undervisningsmateriale til hoveduddannelseskurserne i gastroenterologi og hepatologi 

Udvalget kan nedsætte underudvalg til: 

 • Løbende vurdering og opdatering af uddannelsesporteføljen i speciallægeuddannelsen 
 • Vurdering af vores nationale speciallægeuddannelse i relation til andre landes uddannelser 
 • At planlægge og opdatere de specialespecifikke kurser til speciallægeuddannelsen 
 • Sammen med forskningsudvalget at implementere og afholde et landsdækkende specialespecifikt forskningstræningskursus 
Sammensætning 

Udvalget består af op til 10 medlemmer. Det tilstræbes, at udvalgets sammensætning afspejler selskabets medlemskreds. Medlemmerne udpeges af DSGH ved generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen for en 4 årig periode. Genvalg kan finde sted en gang. De postgraduate lektorer i specialet samt hovedkursuslederen er faste medlemmer i udvalget. Der skal være minimum 1 medlem af udvalget som er yngre læge (intro, - HU-forløb eller afdelingslæge) udpeget af bestyrelsen i samarbejder med Y-DSGH. Udvalget konstituerer sig med en formand og sekretær. Formanden skal høres af bestyrelsen for DSGH i uddannelsesspørgsmål og forventes at deltage i bestyrelsens udadrettede aktiviteter, når disse vedrører uddannelse. Formanden kan indkaldes til bestyrelsesmøder i DSGH vedr. relevante spørgsmål for udvalget. Uddannelsesudvalgets formand referer til bestyrelsens kontaktperson.  

Rapportering 

Udvalget udarbejder en årlig rapport om udvalgets aktiviteter i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen. 

Økonomi 

Udvalget har ikke selvstændig økonomi. Udgifter til afholdelse af forplejning og rejse i forbindelse med møder afholdes af DSGH 

Vedtaget 8. februar .2017 

Revideret 3. 0ktober 2018

Bestyrelsens kontaktperson til udvalget er: Annette Dam-Fialla

Fælles Guidelineudvalg for Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi og Dansk Kirurgisk Selskab

Kommissorium for DSGH’s forskningsudvalg

FA pdf  Kommissorium (PDF)
Lise Lotte Glud (2017) (formand)
Lise Lotte Glud (2017) (formand)Hvidovre Hospital
Karen Louise Thomsen (2021)Aarhus Universitetshospital
Johan Burisch (2016)
Johan Burisch (2016)Bispebjerg Hospital / Hvidovre Hospital
Søren Schou Olesen (2014 & 2018)Aalborg Universitetshospital
Jens Kjeldsen (2017)Odense Universitetshospital
Formål: 

Udvalgets opgave er at fremme og formidle gastroenterologisk og hepatologisk forskning i Danmark. 

Arbejdsområder 

 • Udvalgets arbejdsområde omfatter videnskabelig rådgivning af medlemmer, afdelinger og institutioner. 
 • Udvalget kan tage opgaver op med relation til forskning indenfor gastroenterologi og hepatologi efter henstilling fra bestyrelsen, af egen drift, eller efter henvendelse fra medlemmer, afdelinger eller myndigheder. 
 • Der er mulighed for ad hoc underudvalg 
 • Der udarbejdes en årlig rapport om udvalgets aktiviteter i forbindelse med afholdelse af generalforsamling. 
 • Rapportering til autoriteterne (f.eks. SST) sker via bestyrelsen 
 • Initiativtager til forskningsmøder i DGSH-regi, herunder et årligt forskningsmøde hvert efterår 
 • Planlagte forskningsmøder (dato, sted, program) foreligges bestyrelsen i god tid (3 mdr) således at aktiviteten kan afstemmes med anden mødeaktivitet i DSGH 
 • Ansvar for opdatering af hjemmesiden påhviler udvalgets formand 

 Sammensætning 

 • Udvalget består af 5 medlemmer, som er medlemmer af DSGH, og der tilstræbes en bred videnskabelig profil blandt udvalgets medlemmer. Mindst 1 medlem bør være yngre læge. Medlemmerne udpeges af DSGH´s bestyrelse for en 4 årig periode. Et genvalg kan finde sted. Udvalget konstituerer sig med en formand og sekretær. 
 • DSGH´s bestyrelse udpeger en kontaktperson til udvalget 
 • Kontaktpersonen inviteres til udvalgets møder og modtager mødereferater 

Rapportering 

 • Udvalget rapporterer årligt til bestyrelsen 
 • Formanden for udvalget kan, på bestyrelsens foranledning, inviteres til ordinære bestyrelsesmøder vedr. relevante spørgsmål for udvalget 

Økonomi 

 • Udvalget har ikke selvstændig økonomi. Udgifter til afholdelse af forplejning og rejse i forbindelse med møder afholdes af DSGH 
 • Der skal ved al aktivitet der indebærer udgifter/indtægter foreligge et detaljeret budget som skal godkendes af bestyrelsen inden bindende aftaler indgås.
 • Ved sponsoreret aktivitet skal ENLI’s regler for sponsorater overholdes og godkendes af bestyrelsen 

Godkendt DSGH 03.10.2018 

Bestyrelsens kontaktperson til udvalget er: Henning Glerup

Kommissorium for Fælles Endoskopiudvalg under DSGH og DKS

Michael Harreskov Larsen (DKS) (2013, 2017)Odense Universitetshospital
Stig Borbjerg Laursen (DSGH) (2020)Odense Universitetshospital
Srdan Norovic (2018)Hvidovre Hospital
John Gasdal Karstensen (DKS) (2019)
John Gasdal Karstensen (DKS) (2019)Hvidovre Hospital
Thomas Blixt (DSGH) (2019)Sjællands Universitetshospital, Køge

Kommissorium for Fælles Endoskopiudvalg under DSGH og DKS.

Formål:

Endoskopiudvalget har ansvar for rådgivning, udvikling og undervisning vedrørende endoskopisk aktiviteter. 

Arbejdsområde:
 • at foretage en overordnet planlægning af postgraduat undervisning i gastrointestinal endoskopi
 • at rådgive DSGH og DKS bestyrelser i spørgsmål vedrørende gastrointestinal endoskopi
 • ved behov at udgive ’rekommandationer’ eller ’oversigter’ over relevante gastrointestinale endoskopiske emner
 • at deltage i ad hoc arbejde i andre udvalg, som beskæftiger sig med endoskopisk relaterede problemstillinger
 • at deltage på ESGE generalforsamling (DSGH er medlem af ESGE, formanden for DSGH har 1 stemme på ESGE-GF) 

Basal kursus i gastrointestinal endoskopi
Endoskopiudvalget afholder ud fra efterspørgsel, ”Basal kursus i gastrointestinal endoskopi” ca. 1 gang årligt. Kurset er et teoretisk kursus med live-demonstration. Det er tværfagligt og kan søges af alle. Der opkræves en kursusafgift og kurset støttes vanligvis af industrien efter gældende regler. 

Sundhedsstyrelsens kursus ”Gastrointestinal endoskopi”

Endoskopiudvalget varetager afholdelsen af Sundhedsstyrelsens kursus ”Gastrointestinal endoskopi”, som er et af flere obligatoriske kurser i specialistuddannelsen i medicin og kirurgi. Det er DSGH og DKS hovedkursusledere, som har det overordnede driftsansvar.

Andre kurser

Endoskopiudvalget kan med tilsagn fra bestyrelsen, afholde andre kurser i gastrointestinal endoskopi.

Hjemmesider

Endoskopiudvalget har, på DSGH og DKS-hjemmeside, ansvaret for at holde informationerne vedr. udvalget opdaterede.

Sammensætning:

Endoskopiudvalget består af 6 medlemmer (3 medicinere og 3 kirurger) som udpeges for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted en gang. Når udvalget skal have nye medlemmer eller genudpeges, indstiller udvalget medicinere til godkendelse af bestyrelsen for DSGH og kirurger til godkendelse af bestyrelsen for DKS, for DKS vedkommende efterfulgt af valg ved DKS generalforsamling.

To af udvalgets medlemmer (1 mediciner og 1 kirurg) indstilles som medlem af SADE styret for en periode på 3 år, genudpegning kan finde sted én gang. Indstillingen forelægges respektive bestyrelser. Udvalget konstituerer sig med en formand og en sekretær/kasserer. Udvalgets formand indkaldes ad hoc til DSGH og DKS bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Et medlem af hhv

DSGH og DKS bestyrelse er kontaktperson til udvalget. Kontaktpersonerne inviteres til udvalgets møder.

Rapportering:

Der udarbejdes årligt en skriftlig rapport om udvalgets aktiviteter, som sendes til DSGH og DKS bestyrelse. Rapporten præsenteres ved de ordinære generalforsamlinger i DSGH og DKS.

Udvalget kan referere direkte til Udvalget for speciallægeuddannelse vedrørende speciallægeuddannelsen, når dette vurderes relevant.

Økonomi:

Økonomi vedr. Sundhedsstyrelsens kursus ”Gastrointestinal endoskopi” varetages i samarbejde med hovedkursuslederne og er ikke en del af DSGH/DKS. Endoskopiudvalget har ikke selvstændig økonomi, men udarbejder årligt separat regnskab, der revisionsmæssigt er en del af DSGH ́s regnskab. Regnskabet skal forelægges DSGH og DKS. Evt. underskud dækkes af begge selskaber med 50 % til hvert selskab, ligesom et større overskud fordeles mellem selskaberne ligeledes med 50 % til hver. Udgifter til rejser, fortæring og frihed dækkes som udgangspunkt af pågældendes ansættelsessted. I det omfang der ikke kan opnås dækning ad den vej dækker selskaberne for deres egne medlemmer.

November 2011

Revideret november 2019

Gennemgået DSGH: november 2019

Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen: Klaus Theede

Kommissorium for DSGH’s Ultralyd udvalg

FA pdf  Kommissorium (PDF)
Lasse Bremholm (2016) (formand)Sjællands Universitetshospital Køge
Jacob Bjerrum (2019)Herlev Hospital
Peter Holland-Fischer (2016)
Peter Holland-Fischer (2016)Aalborg Universitetshospital
Katrine Prier Lindvig (2019)Odense Universitetshospital
Jakob Seidelin (2020)
Jakob Seidelin (2020)Herlev Hospital
Rune L Wilkens (2020) Ad hoc
Rune L Wilkens (2020) Ad hocHvidovre Hospital

Kommissorium

Formål

Udvalget har til opgave at etablere og vedligeholde rådgivning, udvikling og uddannelse af ultralyd (UL) målrettet specialet gastroenterologi og hepatologi på internationalt niveau

Mål det 1. år
 • Revision af kommissoriet
 • Udfærdige et dokument med visioner og konkrete planer om hvordan UL skal anvendes i klinikken
 • Kvantificering af behov for apparatur
 • Konkretisering af hvordan dette kan implimenteres
 • Oplæg til bestyrelsen samt aftale om møde
Arbejdsområder i øvrigt
 • Fastlægge hvilke former for UL der skal udføres af speciallæger, herunder omfang (organer), kompetenceniveauer og tekniske modaliteter
 • Udvikle standarder for udførelse, beskrivelse og evaluering
 • Udfærdige rekommandationer for oplæring, vedligeholdelse og kompetencevurdering
 • Vurdere behov for national og international certificering herunder CEEakkreditering
 • Planlægge uddannelsesaktiviteter i samarbejde med uddannelsesudvalget
 • Udfærdige anbefalinger til implementeringsstrategi
 • Udfærdige ændringsforslag til målbeskrivelse vedrørende UL i hoveduddannelsen
 • Bidrage og vejlede vedrørende forskning i gastroenterologisk og hepatologisk UL
 • Opbygge samarbejde med relevante udvalg og specialer, f.eks DSGHs uddannelsesudvalg og endoskopiudvalg samt DUDS og DKS
 • Rådgive de enkelte afdelinger vedrørende apparatur, opstart og uddannelse i gastroenterologisk og hepatologisk UL
Sammensætning
 • Udvalget består af max. 6 medlemmer, hvoraf et også er medlem af uddannelsesudvalget, udpeget af DSGH. Udpeges for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted
 • Medlemmer skal omfatte: 1 YL, 1 medlem af uddannelsesudvalget, 1 fra hver uddannelsesregion (Nord, Syd, Øst)
 • Der fordres erfaring med ultralyd samt tilstræbes bred geografisk repræsentation  DSGH udpeger formand
 • UL-udvalgets formand referer til DSGHs kontaktperson
Rapportering
 • Der udarbejdes en årlig rapport om udvalgets aktiviteter i forbindelse med afholdelse af generalforsamling
 • Ultralydsudvalget har, på DSGHs hjemmeside, ansvaret for at holde informationerne vedr. udvalget opdaterede
 • Formand for udvalget kan på bestyrelsens foranledning inviteres til ordinære bestyrelsesmøder vedr. relevante spørgsmål for udvalget
Økonomi
 • Udvalget har ikke selvstændig økonomi. Udgifter til afholdelse af forplejning og rejse i forbindelse med møder afholdes af DSGH
 • Udgifter til specifikke uddannelsesaktiviteter drøftes med DSGH

Godkendt 06.01.2016

Bestyrelsens kontaktperson til udvalget er: Peter Holland-Fischer

Kommissorium for DSGH’s DRG udvalg

FA pdf Kommissorium (PDF)
Formål
 • Udvalgets opgave er at rådgive vedrørende DRG anliggender. Udvalget skal sikre at DRG grupperinger og takster passende modsvarer ydelser i sygehussektoren. Udvalget skal medvirke til at ændringer i DRG grupperinger og takster er fyldestgørende og entydige før implementeringen.
Arbejdsområder
 • Besvare henvendelser vedrørende DRG og SKS-koder fra Sundhedsstyrelsen og Indenrigsministeriet samt andre offentlige organer og læger
 • Forestå udarbejdelse af forslag vedrørende ændringer i DRG gruppering, DRG takster og SKS-koder samt efterfølgende gennemgang, godkendelse og opfølgning af foretagne revisioner
 • Udvalget kan foretage henvendelser til Sundhedsstyrelsen og Indenrigsministeriet ved uhensigtsmæssigheder i DRG samt oprettelse af nye SKS-koder
 • Der er mulighed for ad hoc under-udvalg
 • Udvalget skal holde bestyrelsen for DSGH underrettet om sine aktiviteter
 • Ansvar for opdatering af hjemmesiden påhviler udvalgets formand i samarbejde med bestyrelsens kontaktperson
Sammensætning
 • Udvalget består af 4-5 medlemmer af DSGH og der tilstræbes en bred profil blandt udvalgets medlemmer
 • Medlemmerne udpeges af DSGHs bestyrelse for en 4-årig periode. Et genvalg kan finde sted. Udvalget konstituerer sig med en formand og sekretær
 • Formanden skal høres af bestyrelsen for DSGH i DRG-spørgsmål og skal deltage i bestyrelsens udadrettede aktiviteter når disse vedrører DRG
 • Formanden modtager indkaldelser til bestyrelsesmøder i DSGH og har mødeog taleret, men ingen stemmeret til bestyrelsesmøder i DSGH.
 • DSGH udpeger en kontaktperson til udvalget. Kontaktpersonen inviteres til udvalgets møder og modtager referat
Rapportering
 • Der udarbejdes en årlig rapport om udvalgets aktiviteter i forbindelse med afholdelse af generalforsamling
 • Formanden for udvalget kan, på bestyrelsens foranledning, inviteres til ordinære DSGH bestyrelsesmøder vedr. relevante spørgsmål for udvalget
Økonomi
 • Udvalget har ikke selvstændig økonomi.
 • Udgifterne til afholdelse af rejse og forplejning i forbindelse med møder afholdes af DSGH
 • Der skal ved al aktivitet der indebærer udgifter/indtægter foreligge et budget som skal godkendes af bestyrelsen inden bindende aftaler indgås.

Kommissorium godkendt: 03.oktober 2018

Bestyrelsens kontaktperson til udvalget er: Ebbe Langholz

 

Inge Nordgaard-Lassen (2018) (formand)
Inge Nordgaard-Lassen (2018) (formand)Hvidovre Hospital
Torben Nathan (2018)Creative Director
Benedicte Wilson (2018)Herlev Hospital
Ole Hamberg (2019)Sjællands Universitetshospital, Køge

Kommissorium for udvalg for yngre Gastroenterologer og Hepatologer i DSGH (Y-DSGH)

FA pdf  Kommissorium (PDF)
Nina Kimer (2018) (Formand)
Nina Kimer (2018) (Formand)Postdoc./HU (BBH/HVH/BBH/HVH)nina.kimer@regionh.dk
Katrine Holtz Thorhauge (2021)
Katrine Holtz Thorhauge (2021)Læge, Odense Universitets HospitalKatrine.Holtz.Thorhauge@rsyd.dk
Henrik Jacobsen (2019)
Henrik Jacobsen (2019)HU Aalborg / Randershenrik.jacobsen@rn.dk
Emilie Dahl (2019)
Emilie Dahl (2019)HU BBH/HEH/RH/HVH/HVHemilie.kristine.dahl@regionh.dk
Jakob Yde (2019)
Jakob Yde (2019)Læge, Ph.d studerende Århus Universitet, biomedicinjonathan.yde@biomed.au.dk
Fredrik Bergenheim (2020)
Fredrik Bergenheim (2020)HU BBH/SjUH Køgefredrik.o.bergenheim@gmail.com

Kommissorium

Formål

At støtte og gennemføre arrangementer indenfor uddannelse og sociale aktiviteter, rettet mod læger og medicinstuderende med ønske om specialisering i Gastroenterologi og Hepatologi. Man kan således deltage i udvalgets aktiviteter indtil man har opnået speciallægeanerkendelse. 

Arbejdsområder
 • Gennemføre fagrelevante møder, kurser og symposier rettet mod yngre kollegaer, herunder mulighed for præsentation af egen forskning. 
 • Formidle relevant information om bl.a. kongresser, møder, kurser og legater. 
 • Afholde eller formidle sociale aktiviteter. 
 • Formidle information, kontakt og vejledning indenfor speciale og karrierer valg. 
 • I samarbejde med DSGHs bestyrelse udpege repræsentant til DSGHs udvalg for speciallægeuddannelse 
 • Ansvar for opdatering af Y-DSGHs fane på hjemmesiden påhviler udvalgets formand. 
 • Y-DSGH er ansvarlige for hvilke medlemmer og hvilke opslag der findes på de platforme som Y-DSGH står for. 
Sammensætning 
 • 4-6 yngre læger (mulighed for medlemskab af udvalget ophører 12 mdr. efter speciallægeanerkendelse). Der skal sikres geografisk balance. 
 • Medlemmerne udpeges af DSGH’s bestyrelse, efter forslag fra gruppen, for en 4- årig periode. Et genvalg kan finde sted. Udvalget konstituerer sig med en formand. 
 • DSGHs bestyrelse udpeger en kontaktperson til udvalget. 
 • Kontakpersonen modtager dagsorden og referat og kan deltage i udvalgets møder. 
Rapportering 
 • Der udarbejdes en årsberetning om udvalgets aktiviteter i forbindelse med afholdelse af generalforsamling. 
 • Formanden kan på bestyrelsens foranledning, inviteres til ordinære bestyrelsesmøder vedr. relevante spørgsmål for udvalget. 
Økonomi 
 • Y-DSGH har ikke selvstændig økonomi. Bestyrelsen fastlægger rammerne for udgift pådragende virksomhed. 
 • Budget til udvalgets arrangement skal forelægges og godkendes af DSGHs bestyrelsen inden bindende aftaler indgås. 

Godkendt 19.06.2015. 

Revideret 03.10.2018 

Bestyrelsens kontaktperson til udvalget er: Lone Madsen

Kommissorium for DSGH’s årsmødeudvalg

FA pdf  Kommissorium (PDF)
Anne Lund Krarup (2017) (formand)
Anne Lund Krarup (2017) (formand)Regionshospitalet Nordjylland Hjørring
Henning Grønbæk (2012 & 2016)
Henning Grønbæk (2012 & 2016)Aarhus Universitetshospitalhenngroe@rm.dk
Lise Lotte Glud (2017) (Guidelineudvalgs repræsentant)Hvidovre Hospital
AnneMette Haase (2019)
AnneMette Haase (2019)Aarhus Universitetshospital
Jakob Seidelin (2017)
Jakob Seidelin (2017)Herlev Hospital
Mette Munk Lauridsen (2019)Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Erika Belard (ad hoc 2019-2020)
Erika Belard (ad hoc 2019-2020)
Formål 

Udvalgets opgave er at planlægge og afholde et årligt møde med relevante emner indenfor DSGHs speciale områder. 

Arbejdsområder 

Udvalgets arbejdsområder omfatter: 

 • Valg af emner samt foredragsholdere 
 • Sikre præsentation af nationale forskningsresultater med bred geografisk fordeling 
 • Annoncere frister for indsendelse af abstracts, og information om præsentation af udvalgte abstracts senest 3 uger før årsmødet 
 • Annoncere kriterier for valg af postere til hhv poster - og foredragskonkurrence på hjemmesiden 
 • Planlægning af afholdelse af årsmødet, som et to-dagsmøde fredag-lørdag sv.t 1. weekend i september 
 • Ansvar for opdatering af hjemmesiden vedrørende årsmødeprogram påhviler udvalgets formand 
 • Løbende udarbejdelse af en logbog til de kommende medlemmer af udvalget 
Sammensætning 
 • Udvalget består af 4-6 medlemmer udpeget af DSGH 
 • 1 medlem af udvalget skal også være medlem af guidelineudvalget 
 • 1 medlem skal også være medlem af forskningsudvalget 
 • DSGHs bestyrelse sikrer en kontinuerlig udskiftning 
 • Det tilstræbes, at udvalgets sammensætning afspejler selskabets medlemskreds 
 • Udvalget konstituerer sig med en formand der også fungerer som sekretær 
 • DSGHs bestyrelse udpeger en kontaktperson til udvalget 
 • Kontaktpersonen inviteres til udvalgets møder og modtager mødets referat
Økonomi  

Årsmødeudvalget har ikke en selvstændig økonomi, men aflægger regnskab for indtægter (medlemmernes andel) og udgifter (lokaleleje, forplejning og honoreringsgaver til underviserne mm.) til DSGH 

DSGHs bestyrelse og Årsmødeudvalget fastsætter prisen for deltagelse til årsmødet samt DSGHs bidrag til hvert medlem afhængig af dennes position (uddannelsessøgende, speciallæge, medicinstuderende, andre). DSGH stiller underskudsgaranti efter aftale. 

Budgettet for årsmødet skal godkendes af bestyrelsen inden 15. maj samme år” 

Der skal ved al aktivitet (fx udvalgsmøder etc.) der indebærer udgifter/indtægter foreligge et budget som skal godkendes af bestyrelsen inden bindende aftaler indgås. 

Godkendt 01.dec.2014 

Revideret og godkendt: 03.10. 2018 

Bestyrelsens kontaktperson til udvalget er: Peter Holand-Fischer

Arrangements kalender

May   2022
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet